واحدهای اداری سازمان

نام واحدشماره داخلینام و نشان شرح وظایف واحد
متصدی دفتر مدیرعامل2آقای خیرخواهشرح وظایف مسئول دفتر مدیرعامل
متصدی امور دفتری و دبیرخانه1آقای محمودزادهشرح وظایف مسئول دبیرخانه و بایگانی
مسئول واحد حمل و نقل بار و مسافر3آقای امینی خواه
مدیر واحد گشت و بازرسی و رسیدگی به شکایات031-55452400آقای قاسمیشرح وظایف مسئول واحد گشت و بازرسی
شرح وظایف واحد رسیدگی به شکایات
مامور گشت-آقای حمامی
مامور گشت-آقای سیدحسینی
مسئول حراست-آقای داروغه
معاونت اداری مالی6آقای سهرابیشرح وظایف معاونت اداری و مالی
مدیر مالی5آقای موجودیشرح وظایف مدیر مالی
کارپردازی، اموال و انبار-آقای ولی زادهشرح وظایف انباردار و جمعدار اموال
مسئول حسابداری-خانم رستگارشرح وظایف مسئول حسابداری
مسئول برنامه ریزی و انفورماتیک7آقای عرب زادهشرح وظایف مسئول واحد فناوری اطلاعات و انفورماتیک
شرح وظایف مسئول واحد برنامه ریزی
خدمات-آقای عابدینی
Top