مطالب موضوع متفرقه

درد دل راننده تاکسی

درد دل راننده تاکسی

همشهری سلام من یک تاکسیرانم هدفم از انتخاب این حرفه جدا از نیاز به کار ، اشتیاق به خدمتگزاریست من نیز مانند شما به احترام نیازمندم دوست دارم عملکردم مورد توجه شما قرار گیرد و بنام انسانی زحمتکش قدرم دانسته شود . شما را با هر زبان و فرهنگ قبول دارم و به مقصد می

Top