آگهی مزایده شماره ۹۴/۱ (جایگاه CNG جاده نوش آباد)

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاری، بهره برداری و تعمیرات و نگهداشت جایگاه CNG بلوار شهدای نوش آباد در قالب مزایده اقدام نماید. لذا کلیه شرکت های مجاز از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ ۹۴/۸/۲۳ به آدرس: کاشان-بلوار امام رضا (ع)-بریدگی چهارم-سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان مراجعه نمایند. تلفن: ۵۵۴۳۴۳۳۳

Top