آگهی مزایده شماره ۹۴/۱

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان در نظر دارد بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم (۱۳۳) را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوص واگذار نماید. لذا شرکت های خدماتی و حمل و نقل واجد شرایط می توانند به شرح ذیل جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه مراجعه نمایند.

•    مهلت دریافت اسناد حد اکثر تا تاریخ: ۹۴/۴/۲۲
•    مهلت ثبول پیشنهادات حد اکثر تا تاریخ: ۹۴/۴/۲۹
•    بازگشایی پاکت ها در ساعت ۱۰ صبح مورخ: ۹۴/۴/۳۱
•    هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
•    آدرس سازمان:  کاشان بلوار امام رضا (ع) – روبروی بریدگی چهارم (خیابان پاسگاه)
•    تلفن: ۵۵۴۳۴۳۳۳-۰۳۱

Top