آگهی مزایده شماره ۹۴/۲ (مرحله دوم)

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان در نظر دارد بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم (۱۳۳) را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوص واگذار نماید. لذا شرکت های خدماتی و حمل و نقل واجد شرایط می توانند به شرح ذیل جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه مراجعه نمایند.

• مهلت دریافت اسناد حد اکثر تا تاریخ: ۹۴/۵/۱۹
• مهلت قبول پیشنهادات حد اکثر تا تاریخ: ۹۴/۵/۲۶
• بازگشایی پاکت ها در ساعت ۱۰ صبح مورخ: ۹۴/۵/۲۷
• هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.
• آدرس سازمان: کاشان بلوار امام رضا (ع) – روبروی بریدگی چهارم (خیابان پاسگاه)
• تلفن: ۵۵۴۳۴۳۳۳-۰۳۱

Top