آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس

آئین نامه حمل و نقل دانش آموزارن مدارس + دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان + شیوه نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزی:

دستورالعمل اجرایی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزان (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۵۴۹۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳):

 

 

Top