دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر

 

دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۹۹۰۴۶/۱/۳/۳۷ مورخ ۸۹/۶/۳۱)

 

ماده ۱: کلیات

در راستای سیاست‌های دولت محترم مبنی بر بسترسازی مناسب و ایجاد تسهیلات برای افرادی که تمایل به ادامه فعالیت در شهرهای دیگر کشور را دارند و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای فرایند و نیز قانون‌مند نمودن جابجایی تاکسی از تهران و کلانشهرها به شهرهای سراسر کشور و از شهری به شهر دیگر، دستورالعمل نحوه جابجایی تاکسی به شرح ذیل اعلام می‌دارد.

ماده ۲:

اصطلاحات و کلماتی که در این دستورالعمل به کار برده می‌شود دارای معانی ذیل است:

۲-۱- سازمان: سازمان‌های مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و سازمان‌های حمل و نقل همگانی شهرداری‌های سراسرکشور.

۲-۲- شورای همتا: شورای هماهنگی ترافیک استان مربوطه.

۲-۳- آیین‌نامه اجرائی: آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران.

۲-۴- تاکسی: کلیه خودروهای با پلاک “ت” منطبق با تعریف تاکسی در آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران.

۲-۵- تاکسیران: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به حمل و نقل مسافر درون‌شهری (پروانه تاکسیرانی) حسب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی.

۲-۶-  تاکسی‌دار: شخص حقیقی یا حقوقی مالک تاکسی که شخص حقیقی می‌تواند دارای پروانه اشتغال به حمل و نقل مسافر درون‌شهری (پروانه تاکسی) هم باشد.

۲-۷- شهر مبدأ: شهر محل فعالیت فعلی تاکسی که دارای پروانه فعالیت ( بهره‌برداری) وسیله نقلیه تاکسی از شهرداری / سازمان آن شهر باشد.

۲-۸- شهر مقصد: شهری که مالک تاکسی درخواست فعالیت در آن شهر و با اخذ پروانه فعالیت (پروانه بهره‌برداری) که توسط شهرداری / سازمان آن شهر صادر می‌گردد تحت پوشش شهرداری / سازمان مربوطه ادامه فعالیت خواهد داد.

۲-۹- پروانه فعالیت ( بهره‌برداری) وسیله نقلیه:

مجوزی که توسط شهرداری / سازمان جهت فعالیت ( بهره‌برداری) وسیله نقلیه و پس از طی مراحل قانونی توسط شهرداری / سازمان مربوطه صادر و صرفاً در شهر مربوطه و در زمان مشخص شده دارای اعتبار می‌باشد، این مجوز پروانه  بهره‌برداری وسیله نقلیه نیز نامیده می‌شود.

۲-۱۰- پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسیرانی):

مجوزی که توسط شهرداری / سازمان مربوطه حسب آیین‌نامه اجرائی مذکور جهت اشخاص حقیقی که تاکسیران نامیده می‌شود و پس از طی مراحل قانونی صادر می‌گردد.

ماده ۳:

جابجائی تاکسی از کلان‌شهرها و از شهری به شهر دیگر پس از طی مراحل سه گانه تبصره ذیل ماده ۵ این دستورالعمل مجاز می‌باشد.

تبصره: جابجایی تاکسی از شهرهای دیگر به کلان‌شهرها و از کلان‌شهرها به کلان‌شهرهای دیگر ممنوع می‌باشد، مگر بر اساس موافقت وزارت کشور که کتباً صادر شده باشد.

ماده ۴:

کلیه تاکسی‌داران که قصد جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر دارند موظف به اخذ پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسیرانی) برای خود یا راننده کمکی حسب ضوابط و مقررات مربوطه از شهر مقصد می‌باشند.

ماده ۵:

جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر (به جز کلان‌شهرها) پس از طی مراحل سه گانه ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

الف) مرحله اول:

۵-۱- متقاضی جهت جابجایی تاکسی در مالکیت خود اعم از حقیقی یا حقوقی درخواست خود را کتباً به شهرداری / سازمان شهر مبدأ (شهرداری محل فعالیت) ارائه می‌نماید.

۵-۲- شهرداری / سازمان شهر مبدأ پس از دریافت تقاضا مراتب کاهش تعداد تاکسی در آن شهر را از شورای همتا استعلام می‌نماید.

۵-۳- در صورت پاسخ مثبت شورای همتا بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه، مراتب جهت اقدام مشابه به شهرداری / سازمان شهر مقصد توسط شهرداری / سازمان شهر مبدأ اعلام می‌گردد.

تبصره: در صورت پاسخ منفی شورای همتا بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه، مراتب توسط شهرداری / سازمان به متقاضی اعلام و ادامه فرایند متوقف می‌گردد.

ب) مرحله دوم:

۵-۴- شهرداری / سازمان شهر مقصد پس از دریافت تقاضا و سوابق از شهر مبدأ، مراتب افزایش تعداد تاکسی آن شهر را از شورای همتا استعلام می‌نماید.

۵-۵- در صورت پاسخ مثبت شورای همتای استان مقصد که بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه مشخص می‌شود تاکسی مذکور به عنوان تاکسی توسعه در آن شهر منظور و مراتب توسط شهرداری / سازمان شهر مقصد با کلیه سوابق به اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور و اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور (حسب مورد) ارسال می‌گردد.

تبصره: در صورت پاسخ منفی شورای همتا حسب ضوابط و مقررات موضوعه، مراتب به منزله عدم نیاز به تاکسی توسعه در آن شهر منظور و توسط شهرداری / سازمان به متقاضی اعلام و ادامه فرایند متوقف می‌گردد.

ج) مرحله سوم:

۵-۶- اتحادیه ذیربط مکاتبات لازم را جهت تغییر پلاک و اصلاح سند و کارت به پلیس راهور به عمل می‌آورد.

۵-۷- پلیس راهور پس از بررسی و تغییر پلاک و اصلاح سند و کارت خودرو تاکسی، مراتب را به اتحادیه مربوطه اعلام می‌دارد.

۵-۸- نتایج حاصله ناشی از اقدامات پلیس راهور توسط اتحادیه به شهرداری / سازمان ذیربط جهت انجام مراحل ابطال پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسیرانی) و پروانه بهره‌برداری (فعالیت) وسیله نقلیه در شهر مبدأ توسط شهرداری / سازمان ذیربط اعلام می‌گردد.

۵-۹- اتحادیه ذیربط گزارش جابجایی‌های صورت گرفته بین شهرها را کتباً به‌صورت ماهانه به دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور اعلام می‌نماید.

۵-۱۰- تاکسی با پلاک جدید پس از معرفی دارنده پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسیرانی) و اخذ پروانه فعالیت ( بهره‌برداری) و بغل نویسی و درج آرم و … حسب مفاد پروانه فعالیت جدید (پروانه  بهره‌برداری جدید) در شهر مقصد و تحت پوشش شهرداری / سازمان مربوطه شروع به فعالیت می‌نماید.

۵-۱۱-  تاکسی‌دار و تاکسیران در شهر مقصد تحت پوشش شهرداری / سازمان شهر مقصد موظف به سپردن تعهد لازم مبنی بر حسن انجام تعهدات حسب ضوابط و مقررات موضوعه و تابع تصمیمات هیئت‌های انضباطی مربوطه می‌باشد.

تبصره: مهلت اجرای فرایند زمانی در سه مرحله، حداکثر سی روز تعیین می‌گردد.

ماده ۶:

شهرداری / سازمان شهر مقصد فعالیت تاکسی انتقال یافته را در یکی از سرویس‌های موردنیاز شهر تعیین و پروانه فعالیت جدید (پروانه بهره‌برداری) وسیله نقلیه حسب ضوابط و مقررات مربوطه را صادر می‌نماید.

تبصره: تاکسی‌دار ملزم به پذیرش نوع سرویس مشخص شده در پروانه جدید فعالیت (پروانه  بهره‌برداری) وسیله نقلیه حسب موقعیت و نیاز و ضوابط و مقررات شهر مقصد می‌باشد.

ماده ۷:

 تاکسی‌دار متقاضی جابجائی تاکسی موظف به سپردن وثیقه حسن انجام تعهدات و پرداخت کلیه هزینه‌های خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب جدول تعرفه هزینه خدمات در شهر مقصد و سایر هزینه‌های ذیربط دیگر از جمله تابلو سقفی، بغل نویسی، درج آرم و … می‌باشد.

ماده ۸:

جهت اعمال و مدیریت بر ناوگان تاکسیرانی شهرهای کشور و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، جابجایی تاکسی صرفاً حسب این دستورالعمل و برای یکبار در طول مدت فعالیت تاکسی امکان‌پذیر می‌باشد و جابجایی مجدد تاکسی از شهری به شهر دیگر ممنوع است مگر بر اساس موافقت وزارت کشور که کتباً اعلام شده باشد.

ماده۹:

با انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر، تاکسی‌دار در صورتی‌که خود تاکسیران دارای پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسیرانی) باشد صرفاً حق اخذ پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسیرانی) در شهر مقصد را دارد.

ماده ۱۰:

هرگونه تغییر در مفاد این دستورالعمل صرفاً از وظایف وزارت کشور می‌باشد.

ماده۱۱:

این دستورالعمل شامل ۱۱ ماده، ۵ تبصره و ۲۴ بند توسط دفتر حمل و نقل و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تهیه گردیده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا و نظارت عالیه بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت کشور می‌باشد.

gabegaee_taxi

 

* منبع

* دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر(pdf)

* دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر(docx)

Top