رسالت و اهداف

ماموریت سازمان:

مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی برای تحقق ارائه خدمات برتر و افزایش و توسعه ناوگان عمومی مطلوب در سطح شهر، افزایش کیفیت خودروها، پوشش کامل در سطح شهر، دسترسی آسان، همگام با محیط زیست، احداث ایستگاه های ثابت و جذاب، توانمندسازی نیروهای انسانی درگیر از نظر دیگاه های فرهنگی، مذهبی، اخلاقی و رعایت کامل وظایف فراتر از استانداردهای ملی تعریف شده است.

اهداف بلند مدت:

۱) بالابردن سطح کمی ناوگان تاکسیرانی
۲) ارتقاء سطح کیفی سیستم تاکسیرانی
۳) توسعه و ارتقاء نظام آموزشی و فرهنگ ناوگان تاکسیرانی
۴) دستیابی به مدیریت کیفیت جامع در کل مجموعه تاکسیرانی
۵) اصلاح و ایجاد سیستم تاکسیرانی متناسب با بافت، جمعیت و وضعیت ترافیکی شهر کاشان
۶) توسعه و تکمیل سیستم تاکسیرانی با مطالعه، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب.

برنامه کوتاه مدت سازمان:

۱) تقویت مشارکت بخش خصوصی در بحث حمل و نقل مسافر درون شهری در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی
۲) تعامل با اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور بمنظور نوسازی ناوگان حمل و نقل.
۳) ساماندهی وضعیت شرکت های موجود
۴) ساماندهی آژانس های سطح شهر
۵) راه اندازی مدیریت متمرکز حمل و نقل بار درون شهری
۶) اصلاح چارت سازمانی با توجه به چشم انداز.
۷) بهره گیری از تکنولوژی های روز و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و کامل
۸) بررسی و محاسبه میزان کرایه و تعرفه های حمل و نقل مسافر و پیشنهاد آن به شورای شهر
۹) اجرای طرح تشکیل تاکسی گردشگری در کاشان
۱۰) اطلاع رسانی جامع و کامل به شهروندان از طریق مدیریت روابط عمومی

Top