قوانین راهنمایی و رانندگی

ghanoon-1

بر اساس ماده ۲۹ آئین نامه راهنمائی ورانندگی:

رانندگی باهر نوع تاکسی علاوه بر گواهینامه رانندگی ( اعم از پایه ۱ یا ۲ )مستلزم داشتن کارت مخصوص رانندگی تاکسی است.

بر اساس ماده ۱۳۹ آئین نامه راهنمائی ورانندگی:

کلیه رانندگان وسائل نقلیه برای سوار و پیاده کردن سرنشینان خود بایستی فقط در محلهای مجاز و در منتهی الیه سمت راست سواره رو توقف نمایند.

بر اساس ماده ۱۴۴ آئین نامه راهنمائی ورانندگی (توقف درمحلهای زیر ممنوع است):

۱- در فاصله پانزده متری میدان یاتقاطع یا سه راهها یا تقاطع راه آهن.
۲- پانزده متری اطراف چراغ راهنما یا تابلوی راهنمائی که در کنار راهها نصب شده است.

بر اساس ماده ۱۵۶ آئین نامه راهنمائی ورانندگی:

حرکت با دنده خلاص در سرازیریها ممنوع است.

بر اساس ماده ۱۵۸ آئین نامه راهنمائی ورانندگی:

امتناع از بردن مسافر برای وسائل نقلیه عمومی که درشهر و حومه کار می کنند همچنین نرساندن مسافر به مقصد ممنوع است.

بر اساس ماده ۱۵۸ ( تبصره ۵ ) آئین نامه راهنمائی ورانندگی:

رانندگان و سائل نقلیه عمومی و کمک رانندگان انها نباید با مسافران خشونت و بی احترامی رفتار نمایند.

بر اساس ماده ۱۵۹ آئین نامه راهنمائی ورانندگی:

رانندگان حق ندارند ضمن رانندگی با کسی صحبت یا استعمال دخانیات نمایند یا خوراکی یا آشامیدنی میل کنند وباید کاملاً به جلو توجه داشته باشند.

بر اساس ماده ۱۶۲ آئین نامه راهنمائی ورانندگی :

هر راننده موظف است حین رانندگی گواهینامه رانندگی خویش راهمراه داشته باشد و در صورت تقاضای مأموران انتظامی آن را ارائه و تسلیم نمایند.

بر اساس ماده ۱۶۳ آئین نامه راهنمائی ورانندگی:

نصب بوقهای شیپوری، سوت بلبلی وبه طور کلی هر نوع وسیله اخبار صوتی با صدای ناهنجار وغیر عادی و همچنین زدن بوق ممتدد و یا غیر ضروری یا مکرر و یا در محلهائی که این عمل به وسیله علامتی منع شده ممنوع است.

بر اساس ماده ۱۷۷ آئین نامه راهنمائی ورانندگی:

هیچ کس حق ندارد وسیله نقلیه ای را که متعلق به او نیست یا راننده آن نمی باشد بدون اجازه کسی که آنرا در اختیار دارد از محل خود حرکت دهد یا با آن رانندگی کند مگر مأموران انتظامی آن هم در حدود مقررات وظایف قانونی.

بر اساس ماده ۱۷۸ آئین نامه راهنمائی ورانندگی :

هیچکس نمی تواند به شخص فاقد گواهینامه رانندگی لازم اجازه رانندگی با وسیله نقلیه خودرا بدهد.

Top