محدودیت های رانندگی گواهینامه

کد – شرح محدودیت

۱    سواری شخصی- انتقال پدال گاز به سمت چپ- دنده اتوماتیک
۲    سواری شخصی- انتقال پدال گاز به سمت چپ- دنده اتوماتیک- فرمان هیدرولیک
۳    سواری شخصی- انتقال پدال گاز به سمت چپ- دنده اتوماتیک- فرمان هیدرولیک-نصب زائده روی فرمان (دسته گرد)
۴    سواری شخصی- انتقال پدال گاز به سمت چپ- دنده اتوماتیک- فرمان هیدرولیک-نصب زائده روی فرمان (دسته یو شکل)
۵    سواری شخصی- استفاده از پدال گاز و ترمز اصلاح شده مناسب
۶    سواری شخصی- استفاده از پدال گاز و ترمز و کلاچ اصلاح شده مناسب
۷    سواری شخصی- استفاده از پدال کلاچ اصلاح شده مناسب
۸    قرار دادن اهرم ترمز پارک در سمت چپ
۹    قرار داده اهرم ترمز پارک در سمت راست
۱۰
۱۱    سواری شخصی
۱۲    سواری شخصی با نصب آرم مخصوص ناشنوایان
۱۳    سواری شخصی دارای فرمان هیدرولیک
۱۴    سواری شخصی دارای دنده اتوماتیک
۱۵    سواری شخصی دنده اتوماتیک- فرمان هیدرولیک
۱۶    سواری شخصی دنده اتوماتیک- فرمان هیدرولیک و نصب زائده روی فرمان
۱۷    سواری شخصی با نصب آئینه مخصوص
۱۸    سواری شخصی دارای کلاچ دستی
۱۹    سواری شخصی دارای گاز و ترمز دستی
۲۰
۲۱    سواری شخصی دارای کلاچ و گاز و ترمز دستی
۲۲    سواری شخصی با نصب زائده روی فرمان
۲۳    سواری شخصی دنده اتوماتیک با نصب زائده روی فرمان
۲۴    سواری شخصی فرمان هیدرولیک با نصب زائده روی فرمان
۲۵    سواری شخصی دنده اتوماتیک با گاز و ترمز دستی
۲۶    سواری شخصی دنده اتوماتیک با گاز و ترمز دستی و نصب زائده روی فرمان
۲۷    سواری شخصی با استفاده از صندلی اصلاح شده مناسب
۲۸    موتورسیکلت سه چرخ
۲۹
۳۰
۳۱    با عینک طبی
۳۲    با لنز طبی
۳۳    با سمعک
۳۴    نصب زائده روی فرمان (دسته یو شکل)
۳۵    استفاده از حفاظ پدال گاز و ترمز
۳۶    استفاده از ترمز پارک برقی
۳۷    نصب زیرپایی ثابت مناسب
۳۸    استفاده از دستکش مناسب
۳۹    استفاده از دسته دنده اصلاح شده مناسب
۴۰
۴۱    رانندگی در محدوده شهری
۴۲    رانندگی در روز
۴۳    محدودیت سرعت در رانندگی (حداکثر ۸۰ کیلومتر در ساعت)
۴۴    محدودیت سرعت در رانندگی (حداکثر ۹۰ کیلومتر در ساعت)
۴۵    محدودیت سرعت در رانندگی (حداکثر ۱۰۰ کیلومتر در ساعت)
۴۶    استفاده از دست راست مصنوعی مکانیکی
۴۷    استفاده از دست چپ مصنوعی مکانیکی
۴۸    استفاده از دست راست مصنوعی الکترونیکی
۴۹    استفاده از دست چپ مصنوعی الکترونیکی
۵۰
۵۱    موتور سیکلت سه چرخ- ترمز جلو و عقب بصورت پایی- دنده اتوماتیک
۵۲    موتور سیکلت سه چرخ- ترمز جلو و عقب بصورت دستی- دنده اتوماتیک
۵۳    موتور سیکلت سه چرخ- دنده اتوماتیک
۵۴    موتور سیکلت دو چرخ- دنده اتوماتیک
۵۵    سواری شخصی- وانت شخصی
۵۶    موتور سیکلت دو چرخ یا سه چرخ دنده اتوماتیک
۵۷    موتور سیکلت دو چرخ یا سه چرخ دنده اتوماتیک تا ۱۲۵ cc
۵۸    موتور سیکلت سه چرخ دنده اتوماتیک  تا ۱۲۵ cc

۶۶    ممنوعیت رانندگی با خودروهایی مانند خاور و مینی بوس

* افرادی که در گواهینامه ایشان محدودیت های ذکر شده در بالا وجو داشته باشد (باستثنای محدودیت های ۳۱ و ۳۲) نمی توانند بعنوان راننده حمل و نقل عمومی مسافر (تاکسی، آژانس و…) فعالیت نمایند.

Top