نرخ کرایه تاکسی سال ۱۳۹۶

نرخ مصوب تاکسی گردشی

در صورت استفاده از تاکسیمتر:

* مبلغ ورودی (۱ الی ۱۰۰۰ متر اول) ۴٫۲۵۰ ریال
* در مابقی مسیر بر حسب مسافت پیموده شده هر ۱۰۰ متر ۴۲۵ ریال
* هر یک دقیقه سرعت زیر ۲۰ کیلومتر  ۲۰۰ ریال

روش سنتی:

ردیفنام خطکرایه سال 96
1گردشي –هر كورس4,000 ريال
2ميدان ۱۵ خرداد-درب عطاء4,500 ريال
* نرخ کرایه برای ردیف ۱و۲ در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

 

نرخ مصوب تاکسی ویژه خطوط

در صورت استفاده از تاکسیمتر:

* مبلغ وردی: ۵٫۰۰۰ ریال (مبلغ ورودی فقط در مسافت های زیر ۴ کیلومتر از مسافر اخذ می گردد)
* نحوه محاسبه:
– در مسافت های کمتر از ۲ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۳۵۰ ریال
– در مسافت های بیشتر از ۲ و کمتر از ۴ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۲۵۰ ریال
– در مسافت های بیشتر از ۴ و کمتر از ۷ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۱۸۰ ریال
– در مسافت های بیشتر از ۷ و کمتر از ۱۰ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۱۶۰ ریال
– در مسافت های بالای ۱۰ کیلومتر هر ۱۰۰ متر ۱۴۰ ریال

* هر یک دقیقه سرعت زیر ۲۰ کیلومتر ۱۲۰ ریال

روش سنتی (نرخ ثابت برای خط):

ردیفنام خطکرایه سال 96
1ميدان ۱۵ خرداد –طاهرآباد-خزاق21,000 ريال
2ميدان ولیعصر –طاهرآباد-خزاق18,200 ريال
3ميدان ۱۵ خرداد –میدان راوند15,400 ريال
4ميدان ولیعصر –میدان راوند12,600 ريال
5میدان راوند-کوی سادات یا بلوار حرم5,500 ريال
6میدان ۱۵ خرداد - بیمارستان شهید بهشتی-دانشگاه آزاد11,520 ریال
7میدان ولیعصر - بیمارستان شهید بهشتی-دانشگاه آزاد7,920 ريال
8ميدان ۱۵ خرداد یا میدان کمال الملک– مسکن مهر15,120 ريال
9ميدان ۱۵ خرداد یا میدان کمال الملک– باغ فین یا فین بزرگ13,760 ريال
10ميدان ۱۵ خرداد یا میدان کمال الملک-پیام نور-فاز۱ ناجی آباد10,800 ريال
11ميدان ۱۵ خرداد یا میدان کمال الملک-فاز2 ناجی آباد-میدان کاظمیه-انتهای بلوار کارج12,600 ريال
12ميدان ۱۵ خرداد-خیابان امیرالمومنین-انتهای مجتمع سرافرازی11,880 ریال
13میدان کمال الملک-شهرک ۲۲ بهمن11,360 ریال
14میدان کمال الملک-حسن آباد9,000 ريال
* نرخ کرایه در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) به میزان ۲۰% افزایش میابد

 

نرخ مصوب تاکسی بی سیم و تاکسی تلفنی (آژانس)

ردیفنام خطکرایه سال 96
1نرخ ورودي20,000 ريال
2نرخ جابجایی در حریم شهر به ازای هر کیلومترهر سیصد متر 2,000 ریال
3براي مسير برگشت رديف 1و250% كرايه رفت
4نرخ تاكسي سرويس دربستي به صورت گردشی هر ساعت90,000 ریال
5هر یک دقیقه سرعت زیر 20 کیلومتر360 ريال
* نرخ کرایه برای تاکسی بی سیم در شب (از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد) ۲۰% به مجموع کرایه افزوده می شود
Top