واحدهای اداری سازمان

نام واحدشماره داخلینام و نشان شرح وظایف واحد
مسئول دفتر مدیرعامل و روابط عمومی 220آقای فلکیشرح وظایف مسئول دفتر مدیرعامل
متصدی امور دفتری و دبیرخانه207آقای محمودزادهشرح وظایف مسئول دبیرخانه و بایگانی
مسئول واحد حمل و نقل بار و مسافر230آقای امینی خواه
واحد گشت و بازرسی و رسیدگی به شکایات031-55452400آقای خیرخواهشرح وظایف مسئول واحد گشت و بازرسی
شرح وظایف واحد رسیدگی به شکایات
مامور گشت-آقای حمامی
مامور گشت-آقای سیدحسینی
مسئول حراست113آقای داروغه
معاونت اداری مالی212آقای سهرابیشرح وظایف معاونت اداری و مالی
مدیر مالی224آقای موجودیشرح وظایف مدیر مالی
کارپردازی، اموال و انبار209آقای ولی زادهشرح وظایف انباردار و جمعدار اموال
مسئول حسابداری226خانم رستگارشرح وظایف مسئول حسابداری
مسئول برنامه ریزی و انفورماتیک229آقای عرب زادهشرح وظایف مسئول واحد فناوری اطلاعات و انفورماتیک
شرح وظایف مسئول واحد برنامه ریزی
خدمات223آقای عابدینی
Top