۳۰ دی ۱۳۹۶بایگانی مطالب ماهانه:

ناوبران تاکسی همیار آتش نشان شدند

ناوبران تاکسی همیار آتش نشان شدند

مدیرروابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی  شهرداری کاشان گفت: بروشور هر راننده یک همیار آتش نشان در جهت آموزش رانندگان وسایل نقلیه عمومی کاشان  با همکاری سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی کاشان  تهیه وچاپ شد. به گزارش مدیرروابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی  شهرداری کاشان گفت: سازمان آتش نشانی وخدمات

Top