۲۴ اسفند ۱۳۹۶بایگانی مطالب ماهانه:

مجمع عمومی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور برگزار شد.

مجمع عمومی اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور برگزار شد.

سی و سومین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور یک شنبه ۲۱ اسفندماه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور ، معاونین سازمان شهرداریها و  مدیران عامل سازمان ها / واحدهای تاکسیرانی شهری و مدیران عامل سازمان های بار و مسافر شهرداری ها برگزار

Top