مطالب موضوع مزایده ها

اعلام مرحله دوم مزایده واگذاری تاکسی بی سیم ۱۳۳

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کاشان در نظر دارد بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم ۱۳۳ را طی مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. برای اطلاعات در خصوص چگونگی انجام مزایده، به صفحه زیر مراجعه نمایید: مزایده عمومی شماره ۹۴/۲ (مرحله دوم)

واگذاری تاکسی بی سیم ۱۳۳ از طریق مزایده عمومی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کاشان در نظر دارد بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم ۱۳۳ را طی مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. برای اطلاعات در خصوص چگونگی انجام مزایده، به صفحه زیر مراجعه نمایید: مزایده عمومی شماره ۹۴/۱

Top