مطالب موضوع وانت بار نمونه

دیدار با آژانس های تاکسی بار جهت ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار درون شهری و حومه

دیدار با آژانس های تاکسی بار جهت ساماندهی خودروهای حمل و نقل بار درون شهری و حومه

در تاریخ ۹۴/۱۰/۰۲ در محل ساختمان اداری سازمان تاکسیرانی کاشان، جلسه ای به منظور چونگی پیاده سازی طرح ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری  برگزار گردید. در این جلسه مدیرعامل سازمان با چند تن از مدیران آژانس های تاکسی بار دیدار و ضمن بررسی وضعیت فعلی خودروهای حمل و نقل بار در مورد چگونگی

Top